Polska Izba Turystyki Młodzieżowej

Polish Chamber of Youth Tourism

Informator PITM 2020

Licznik odwiedzin:

Dziś:Dziś:105
Wczoraj:Wczoraj:174
W tym tygodniu:W tym tygodniu:971
W tym miesiącu:W tym miesiącu:2730
Ogólnie od 4.04.2014r. :Ogólnie od 4.04.2014r. :526161

Polecamy:


 wilejkaBiuro Turystyki Szkolnej MABA

Biuro Podróży Rego Bis

 

Zespół odbył 6 spotkań: 5 w roku 2012 i 1 w roku 2013. W spotkaniach zespołu, oprócz członków delegowanych z Izb Ogólnopolskich, biorą na stałe udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego z Łodzi w osobie dyrektora Departamentu Turystyki Ryszarda Kalińskiego oraz inspektor Dagmary Jury, przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka- Małgorzata Kędzierska, pomoc prawną zapewnia Krzysztof Wilk- prawnik.Łódź, dnia 01.03.2013r.

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANIA ZESPOŁU W OKRESIE OD 17.05 2012r. do dnia 20.03.2013r.

Zespół odbył 6 spotkań:  5 w roku 2012 i 1 w roku 2013. W spotkaniach zespołu, oprócz członków delegowanych z Izb Ogólnopolskich, biorą na stałe udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego z Łodzi w osobie dyrektora Departamentu Turystyki Ryszarda Kalińskiego oraz inspektor Dagmary Jury, przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka- Małgorzata Kędzierska, pomoc prawną zapewnia Krzysztof Wilk- prawnik.  Pani redaktor WT, Kinga Popiołek, została poproszona przez Zespół o udział w spotkaniach, celem sporządzenia relacji do Wiadomości Turystycznych, których celem miało być informowanie branży turystycznej w całej Polsce                        o naszych działaniach.

Na spotkania zapraszani są przedstawiciele urzędów nadzorujących wypoczynek i turystykę szkolną: MEN, MSiT, Komenda Główna Policji- Wydział Ruchu Drogowego, Wydział d.s. Nieletnich KGP, Komenda Głowna Straży Pożarnej oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

Pierwsze spotkanie,które odbyło się w Warszawie 17 maja 2012, pokazało jak szerokie jest spektrum spraw i problemów, którymi należy się zająć. Określono nadrzędny cel działań zespołu, czyli przygotowanie propozycji zmian aktualnie obowiązujących aktów prawnych poprzez konsultacje z urzędnikami, odnoszących się do szeroko rozumianej sfery turystyki, wypoczynku oraz rekreacji dzieci i młodzieży, które w obecnym brzmieniu w sposób niedostateczny zapewniają bezpieczeństwo najmłodszych uczestników imprez organizowanych zarówno przez placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia, jak i biura podróży oraz mają wpływ na jakość usług oferowanych przez organizatorów oraz działania szarej strefy- turystyki nieformalnej.

Dnia 23 maja 2012r., Małgorzata Karwat- przewodnicząca Zespołu, odbyła rozmowę w MEN z dyrektorem Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnym Jackiem Krawczykiem, w którego gestii jest nadzór nad wypoczynkiem i turystyka szkolną. Zostały przedstawione cele działania Zespołu, z dużym akcentem na złożenie w niedługim czasie propozycji poprawek do rozporządzenia MEN- odnoszącego się do organizacji i nadzoru nad wypoczynkiem, jak i kilku wniosków, które będą opracowane w dniu 4 czerwca. Dyrektor wyraził chęć współpracy z nami.

Wynikiem drugiego spotkania z dnia 4 czerwca 2012r., było wypracowanie wniosków i pytań do MSiT, MEN, KGP- Wydział Ruchu Drogowego oraz KGPSP. ( treść pism z dnia 24.06.2012r., stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania).

Zespół w piśmie do MEN:

- zgłosił 27 uwag o charakterze prawnym i merytorycznym do zamieszczonego na stronie internetowej MEN, Poradnika Bezpiecznego Wypoczynku,

- wniosek o publikację danych indywidualnych przedsiębiorców – osób fizycznych  ( w tym spółek cywilnych), prowadzących działalność gospodarczą w internetowej bazie wypoczynku

- wniosek o podanie wykładni prawnej jednoznacznie stwierdzającej czy dozwolone jest lub nie łączenie funkcji kadry sprawującej opiekę nad uczestnikami wypoczynku, ponieważ z treści rozporządzenia nie wynika jednoznacznie, iż funkcji tych łączyć nie można

W piśmie do KGP- Wydział Ruchu Drogowego, zwróciliśmy się z prośbą o wypracowanie jednolitej w skali całego kraju procedury kontroli autokarów turystycznych przewożących dzieci na wszelkiego rodzaju formy wypoczynku i turystyki szkolnej.

Do MSiT wystosowaliśmy prośbę o jednoznaczną wykładnię czy w przypadku organizacji wypoczynku na terenie kraju istnieje obowiązek zatrudnienia pilota, skoro opiekę nad dziećmi sprawuje kierownik kolonii.

KGSP,została poproszona o jednoznaczne określenie terminu ważności opinii lub protokołu z okresowej kontroli obiektu, w zakresie spełnienia przez budynek wymagań określonych przepisami przeciwpożarowymi. Jak również o określenie rodzaju dokumentu ( opinia czy protokół), który obowiązuje przy składaniu przez organizatora wniosku o zatwierdzenie wypoczynku                          w kuratorium.

Odpowiedzi w okresie 30 dni otrzymaliśmy od KGP- Wydział Ruchu Drogowego oraz KGPSP. Z MSiT oraz Z MEN                                    w listopadzie 2013r.

Trzecie spotkanie,które odbyło się w Warszawie, dnia 28 września 2012r., w trakcie TT Warsaw, było reakcją na treść uzyskanych odpowiedzi, jak również ich brak ze strony MEN i MSIT. Z zaproszonych przedstawicieli wszystkich urzędów, obecni byli przedstawiciele KGSP, KGP- Wydział Ruchu Drogowego oraz z MEN. Spotkanie to nie przyniosło oczekiwanych przez Zespół rezultatów, gdyż przedstawiciele w/w instytucji, za wyjątkiem pana dyrektora Piotra Wojtaszewskiego z KGPSP, nie byli urzędnikami władnymi podejmowania decyzji, jak i nie do końca orientowali się w problematyce, która próbowaliśmy przedstawić a pozostali nie wzięli udziału, mimo iż zadeklarowali obecność.

Na tym spotkaniu, zaplanowaliśmy strategię działania Zespołu względem wszystkich urzędników, w tym przede wszystkim MSiT oraz MEN, dwa kluczowe ministerstwa, które w naszym odczuciu ignorowały działania podjęte przez Zespół.

Czwarte spotkanieZespołu na Tour Salon w Poznaniu, 28 października 2012r., zostało poświęcone opracowaniu pisma do MEN, w którym Zespół miał wyrazić swoje zdanie względem braku obiecanej współpracy i reakcji na złożone w dniu 24 czerwca 2012r., wnioski i zapytania. Na spotkanie, zostali zaproszeni prezesi wszystkich trzech organizacji ogólnopolskich w osobach: Aleksander Giertler, Marek Szpecht i Paweł Niewiadomski. Ocenie została również poddana współpraca z redaktor Kingą Popiołek, której artykuł po posiedzeniu w Warszawie wzbudził wiele kontrowersji.

Ustalono, tematykę kolejnego spotkania, które zaplanowano w Warszawie, a o udział w tym spotkaniu poprosiliśmy ponownie przedstawicieli KGP- Wydział Ruchu Drogowego, KGPSP, KGP- Wydział d.s Nieletnich oraz Główny Inspektorat Sanitarny, redagując zaproszenia, z naciskiem o udział w tym spotkaniu osób decyzyjnych. Podjęliśmy wspólnie decyzję, aby do MSiT udać się z wizytą i określić nasze oczekiwania wobec współpracy z ministerstwem.

W międzyczasie, otrzymaliśmy wiadomość, iż nastąpiła kolejna zmiana kadrowa w MEN i pan Jacek Krawczyk nie jest już dyrektorem departamentu. Nie uzyskaliśmy precyzyjnej informacji na temat powołania nowego dyrektora. Podjęliśmy decyzję, iż odkładamy spotkanie w MEN, do momentu, kiedy będzie już osoba decyzyjna. Zgodnie stwierdziliśmy, iż nasze działania należy skierować wobec instytucji, które mogą nas wesprzeć w formułowaniu wniosków i postulatów wobec MEN.

Piąte spotkanieZespołu w Warszawie w dniu 21 listopada 2012r, było spotkaniem bardzo owocnym.

Z ramienia Wydziału Ruchu Drogowego obecny był Marek Konkolewski, który dokonał sprostowania i uzupełnienia do wcześniej przesłanego pisma, stanowiącego odpowiedź na złożony przez Zespół wniosek z dnia 24.06.2012. 

Wydział d.s. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji KGP był reprezentowany przez pełniącego obowiązki naczelnika wydziału i dyrektor wydziału.  Celem tego spotkania było przedstawienie przez Zespół propozycji opracowania przez Policję procedur postępowania wobec nieletnich, jak również opiekunów sprawujących opiekę nad uczestnikami wypoczynku, w przypadku ujawnienia wykroczeń, przestępstw oraz przejawów demoralizacji zarówno w kraju, jak i zagranicą.  Dyskusja pokazała, jak ważna jest wiedza organizatorów w tym zakresie . Przedstawiciele w/w wydziału zadeklarowali, daleko idącą współpracę.

KGPSP i Główny Inspektorat sanitarny, poparli nasze postulaty propozycji zmian w rozporządzeniu MEN w aspekcie opinii ppoż. oraz aktualnej opinii SANEPIDU, odnoszącej się do budynku, w którym odbywa się wypoczynek dzieci i młodzieży. Analiza funkcjonowania tego aktu prawnego, po nowelizacji pokazała, że zarówno w naszym odczuciu i praktyce, jak i instytucji nadzorujących stwierdzono wiele nadużyć i nieprawidłowości, które w znaczny sposób wpływają na bezpieczeństwo uczestników wypoczynku oraz przerzucają wiele obowiązków i odpowiedzialności na organizatorów wypoczynku. ( Podsumowanie tego spotkania stanowi załącznik do sprawozdania).

Dnia 4 grudnia 2013r, przewodnicząca Zespołu, odbyła spotkanie z Panią dyrektor Marią Napiórkowską i wicedyrektor  Elżbietą Wyrwicz Departamentu Sportu i Turystyki w MSiT, w Warszawie. Obie panie zostały zapoznane z pracami Zespołu, dotychczasowymi działaniami oraz nadrzędnym celem Zespołu. Małgorzata Karwat otrzymała zapewnienie o współpracy departamentu z Zespołem i poparciu naszych postulatów, w tym wobec MEN.

Po wizycie, MEN ( na wniosek MSiT)  natychmiast przesłało odpowiedź, na pisma z 24 czerwca. 2012r. Udzielając wszelkich wyjaśnień. W styczniu 2013r., wraz z MSiT , które zwróciło się do nas z prośbą o pomoc, dokonaliśmy ostatniej korekty Poradnika Bezpiecznego Wypoczynku. Pani dyrektor Elżbieta Wyrwicz, zadeklarowała swój udział w następnym spotkaniu Zespołu, co też uczyniła.

Szóste spotkanie Zespołu, odbyło się 22 lutego 2013r. na terenie MTŁ w Łodzi. W pierwszej kolejności miało być poświęcone opracowaniu poprawek do rozporządzenia MEN w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Jednak udział pani dyrektor Elżbiety Wyrwicz, która po zapoznaniu się z propozycjami zmian i ich uzasadnieniem, szczególnie w obszarze działań stowarzyszeń, fundacji i innych tego rodzaju podmiotów, zasugerowała abyśmy w pierwszej kolejności złożyli wniosek o podjęcie działań legislacyjnych w zakresie regulacji rynku turystycznego w Polsce w odniesieniu do podmiotów działających „non profit”.

 Zespół jest na etapie konsultacji przygotowanego już wniosku przez naszego prawnika Krzysztofa Wilka Ostateczny kształt tego pisma zostanie opracowany na kolejnym spotkaniu w Łodzi 6 kwietnia  2013r., którego treść i uzasadnienie zostanie wzmocnione o przepisy Prawa Europejskiego, zgodnie z sugestią prezesa Pawła Niewiadomskiego   i niezwłocznie przesłany do MSiT

 

Równocześnie w Łodzi powstawał Kodeks Dobrych Praktyk przy organizacji wycieczek szkolnych – poradnik skierowany do dyrektorów placówek oświatowych, biur podróży i rodziców (załącznik do sprawozdania). Jest on owocem wieloletniej, doskonałej współpracy Izby Turystyki Ziemi Łódzkiej z Urzędem Marszałkowskim, Kuratorium Oświaty, Wydziałem Edukacji, Inspekcji Ruchu Drogowego na szczeblu województwa łódzkiego. Na spotkaniach Zespołu, prezentowany był przedstawicielom instytucji i urzędów, jako dowód zaangażowania w problematykę organizacji turystyki szkolnej przez w/w urzędy, które dostrzegły problem, z jakim spotykamy się przy współpracy z placówkami oświatowymi. Znalazł on duże zainteresowanie w innych województwach oraz w MSiT. 

W obecnej chwili, jest już kolportowany do wszystkich placówek na terenie województwa łódzkiego, przez łódzkie Kuratorium Oświaty.

Sposób współpracy przy tym poradniku, opartej przede wszystkim na dialogu, przekładany jest na pracę Zespołu.

 

Podsumowanie:

 

1.  W naszej ocenie fakt powstania zespołu, składającego się z przedstawicieli trzech ogólnopolskich izb turystycznych jest już sukcesem samym w sobie. Jego członkowie otrzymali od swoich Izb pełnomocnictwa do działania i będą rozliczani wyłącznie z efektów swojej pracy. Propozycje kadrowe miały charakter wyłącznie merytoryczny, osoby zostały wybrane ze względu na swoje kompetencje i doświadczenie.

2. Zespół uzyskał poparcie dla swojego działania oraz deklaracje współpracy od wszystkich w/w urzędów i ministerstw.

3. W jego pracach uczestniczy przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka, którego opinie i doświadczenia są bezcenne w redagowaniu wszelkich wniosków, postulatów i działań Zespołu, mających na celu zapewnienie bezpiecznej i na wysokim poziomie usługi turystycznej dla dzieci i młodzieży.

4. Prace zespołu cieszą się zainteresowaniem wielu organizatorów turystyki młodzieżowej, zarówno tych wiodących na rynku usług turystycznych, jak i mniejszych touroperatorów.

5. Wszyscy dostrzegli potrzebę i konieczność funkcjonowania takiej formy reprezentacji. Zespół jest przedstawicielem znaczącej  części  rynku turystyki młodzieżowej, który z pewnością  uzyska w skali ogólnopolskiej zdecydowanie więcej niż podobne inicjatywy na poziomie wojewódzkim, czy też starania kilku, czy nawet kilkunastu podmiotów turystycznych.

6. Aktywność członków Zespołu, ich doświadczenie, determinacja i zaangażowanie w działania rokuje, że nie będzie on tworem krótkotrwałym i efemerycznym.

7. Oceniając prace Zespołu, należy uwzględnić fakt, iż nie wszystkie jego działania będą przynosiły szybkie efekty. Wszelkie zmiany w aktach prawnych wymagają długiej drogi legislacyjnej.

 

                Zespół planuje jeszcze przed akcją letnią 2013 zwołać konferencję w Warszawie (np. w trakcie Targów Lato w Warszawie), której tematem będzie:

- podsumowanie działań Zespołu

- wysłuchanie, podczas debaty problemów i sugestii branży turystycznej w zakresie organizacji wypoczynku i turystyki szkolnej, które zostaną włączone do prac Zespołu

- szkolenie, warsztaty z przedstawicielami Wydziału d.s. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki KGP , zapoznanie organizatorów z procedurami postępowania wobec nieletnich, jak również opiekunów na wszelkich formach wypoczynku w kraju i zagranicą

 

 

Sprawozdanie opracowała

Małgorzata Karwat              - przewodnicząca Zespołu ITRP

 

Współpraca i akceptacja:

Bogdan Zwoliński                -wiceprzewodniczący Zespołu PIT

Piotr Wiktorko                     - wiceprzewodniczący Zespołu PITM