Polska Izba Turystyki Młodzieżowej

Polish Chamber of Youth Tourism

Informator PITM 2020

Licznik odwiedzin:

Dziś:Dziś:89
Wczoraj:Wczoraj:122
W tym tygodniu:W tym tygodniu:211
W tym miesiącu:W tym miesiącu:3351
Ogólnie od 4.04.2014r. :Ogólnie od 4.04.2014r. :532740

Polecamy:


 wilejkaBiuro Turystyki Szkolnej MABA

Biuro Podróży Rego Bis

 

25 kwietnia br. została opublikowana ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 538), która dodaje w  art. 92 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) nowe ust. 1a i 1b w brzmieniu:
 
„1a. W czasie wypoczynku dzieci i młodzieży zorganizowanego w formach, o których mowa w ust. 1, wychowawcą lub kierownikiem tej formy wypoczynku nie może być osoba karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
 
1b. W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w ust. 1a, kandydat na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku dzieci i młodzieży jest obowiązany przedstawić organizatorowi wypoczynku dzieci i młodzieży informację z Krajowego Rejestru Karnego. Kandydat na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku, który jednocześnie jest zatrudniony na podstawie przepisów, które zawierają warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, składa w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w ust. 1a.”
 
Obowiązek polegający na przedstawieniu przez wychowawcę lub kierownika  organizatorowi wypoczynku informacji z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenia o niekaralności wchodzi w  życie 30 dni od momentu opublikowania w Dzienniku Ustaw tj. od  26 maja 2014 r.
 
W związku  z powyższym nauczyciel - kandydat na wychowawcę wypoczynku składa oświadczenie o treści wskazanej w ust. 1a.
Jednocześnie informuję, że ustawa z dnia 24 maja 2000 r.o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U.z 2012, poz.654) nie określa terminu ważności takiego zaświadczenia. Zwyczajowo pracodawcy przyjmują okres trzymiesięczny, jako czas ważności zaświadczenia otrzymanego z Krajowego Rejestru Karnego. Ewentualne rozwiązania w tym zakresie mogą zostać zaprojektowane w nowym tzw. rozporządzeniu o wypoczynku. Obecnie jednak obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21  stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania  (Dz. 97, Nr 12, poz. 67, z późn. zm.).
 

Agnieszka Mokrogulska
Starszy Specjalista
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych